Miljö, kvalitet och certifiering

Kvalitet
Våra professionella odlare med sitt yrkeskunnande borgar för att produkterna vi levererar är av bästa kvalitet. Produkterna har en kort transporttid och når därför butikerna inom 24 timmar från att de är plockade i produktionen.


Kvalitetspolicy
Mäster Grön och dess dotterbolag skall i nära samverkan med våra odlare och andra leverantörer verka för att – inom givna ekonomiska ramar - alltid uppfylla kundernas förväntningar genom att leverera produkter och tjänster med utlovad kvalitet.
Begreppet kvalitet skall genomsyra hela kedjan ”från planta till slutkund” d v s inte bara plantans kvalitet är viktig utan även i vår försäljning, administration, logistik etc. skall vi leverera med utlovad kvalitet.
Mäster Grön skall alltid förknippas med begreppen Kompetens, Engagemang, Ansvarskänsla samt högt Kvalitetsmedvetande.


Miljöpolicy
Mäster Grön skall verka för en miljömedveten produktion i moderbolaget, de egna dotterbolagen samt medlemsanslutna odlingsföretag genom att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av, samt att genom ständigt förbättringsarbete förebygga belastning på vår miljö.
Miljöpolicyn skall vara väl förankrad bland ledning, anställda samt hos Mäster Gröns odlare.

Miljömål medlemsföretag
Mäster Grön arbetar för att alla medlemsföretagen är IP-certifierade enligt standarden IP-Sigill eller KRAV, samt att 99 % av medlemsproduktionen är certifierad.
För IP-odling har följande övergripande miljömål satts upp:
* Minimera användningen av kemiskt växtskydd.
* Minimera risker för människor och miljö.
* Minimera växtnäringsläckage.
* Miljöoptimera energianvändningen

Miljömål Mäster Grön Ekonomisk förening
* Pappersåtervinning tillämpas
* Papper, kuvert mm som används är i största möjliga omfattning svanenmärkt
* Miljövänlig belysning används
* Kasserade lampor o lysrör deponeras på återvinningsanläggningen
* Färgpatroner och liknande till kontorsmaskiner returneras för återanvändning
* Städföretaget som anlitas är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001
* Verksamheten genomsyras av ett ständigt miljötänkande
* Mäster Grön är anslutet till och betalar till REPA (anslutningsbevis)
* Energiförbrukning
* Detaljerat mål
* Minska energiförbrukningen av verksamhetsel med 10% på 5 år
* Tjänsteresor
* Detaljerat mål
* Miljöhänsyn ska tas vid alla tjänsteresor.
* Andelen resor med miljöbil ska öka .
* Tjänstebilar ska i möjligaste mån vara miljöbilar
* Källsortering
* Detaljerat mål
* Minska mängden avfall till deponi, förbättra funktionen i källsorteringssystemet.
* Pappersförbrukning
* Detaljerat mål
* Minska pappersförbrukningen med 10% /person på 5år